Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Re-Effect Flevoland

vanaf 1 september 2012

 

Artikel 1. Definities

 

Partijen

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  1. a.     Opdrachtnemer: Re-Effect Flevoland, statutair gevestigd te Almere, Novemberstraat 31, 1335 EX, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32152763.
  2. b.    Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die opdrachtnemer verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van opdrachtnemer tot het verlenen van diensten.

 

Artikel 3. Aanvaarding

 

3.1   Een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk/per email door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is begonnen met de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer  is in ieder geval begonnen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

 

Artikel 4. Werkzaamheden

 

4.1   De werkzaamheden in de buitengerechtelijke fase zullen geschieden voor rekening van Opdrachtnemer.

 

4.2   De werkzaamheden en de rechtsmaatregelen in de gerechtelijke fase en de executoriale fase zullen uitsluitend geschieden na toestemming van opdrachtgever en steeds voor  rekening en risico van de opdrachtgever. Deze kosten zullen in principe op de debiteur verhaald worden.

 

4.3   Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.

 

4.4   In het geval dat Opdrachtnemer de algemene opdracht wordt gegeven om incasso-werkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de debiteur te treffen.

 

4.5   Indien een debiteur alleen de hoofdsom voldoet, gaat opdrachtnemer door met de incasso-opdracht gedurende een periode die door opdrachtnemer redelijk wordt geacht. Als deze periode is verstreken, houdt opdrachtnemer zich het recht voor om de incasso-opdracht af te rekenen naar het resultaat conform het ‘Artikel 5 Tarieven’ en het dossier te sluiten.

 

Artikel 5. Tarieven

 

5.1   Opdrachtnemer berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven of in overleg met de opdrachtgever is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. De vergoeding zal in principe op de debiteur worden verhaald.

 

5.2   Wanneer de debiteur een vordering geheel betaalt, inclusief het incassotarief, dan brengt Opdrachtnemer  geen kosten in rekening bij de opdrachtgever.

 

5.3   Wanneer de debiteur een vordering gedeeltelijk betaalt, dan ontvangt de opdrachtgever het door debiteur betaalde gedeelte minus het incassotarief, dit tarief zal niet meer bedragen dan de ontvangen betaling.

 

5.4   Wanneer de debiteur een vordering geheel niet betaalt, dan brengt Opdrachtnemer geen kosten in rekening.

 

5.5   Opdrachtnemer heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de debiteur een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt, Opdrachtnemer ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat en gelden van de debiteur op haar rekening heeft ontvangen i.p.v. op de rekening van Opdrachtnemer.  Deze gevallen worden dan gelijkgesteld met het geïncasseerd hebben van de zaak.

 

5.6   Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al wat de opdrachtgever aan haar verschuldigd is, ook indien er bedragen van opdrachtgever bij derden en/of andere opdrachtgevers open staan en/of schuldig is aan opdrachtgevers van Opdrachtnemer die een vordering op die opdrachtgever hebben.

 

De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot incasso. Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever, of diens opdrachtgever  betaalde bedragen, alsmede een verrekening van welke aard dan ook. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever  of diens opdrachtgever  gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

 

Incassotarief

 

Deze tarieven gelden voor vorderingen vanaf 1 april 2005 t/m 30 juni 2012

 

Hoofdsom + rente (ex. BTW) Tarief
€ 250,00 € 37,00
€ 500,00 € 75,00
€ 1.250,00 € 150,00
€ 2.500,00 € 300,00
€ 3.750,00 € 450,00
€ 5.000,00 € 600,00
€ 10.000,00 € 700,00
€ 20.000,00 € 800,00
€ 40.000,00 € 1.000,00
€ 100.000,00 € 1.500,00
€ 200.000,00 € 2.500,00
€ 400.000,00 € 3.500,00
€ 1.000.000,00 € 4.500,00
meer

 

€ 5.500,00

 

 

a.      gelijk aan het tussen opdrachtgever en debiteur overeengekomen tarief, of

 

b.     gelijk aan de herziene staffel incassokosten in rolzaken sector kanton overeenkomstig bovenstaand tabel.

 

 Per 1 juli 2012 is een wetswijziging van kracht geworden waarbij de hoogte van de incassokosten voor consumenten wordt gemaximeerd. Deze wetswijziging geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden.

 

Hoofdsom percentage ten hoogste vergoeding incassokosten
over de eerste € 2500 15% Minimum € 40
over de volgende € 2500 10%
over de volgende € 5000 5%
over de volgende € 190.000 1%
over het meerdere 0,5% Maximum € 6775

 

 BTW

 

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 

Artikel 6. Voorschotten in de gerechtelijke en de executoriale fase

 

6.1   Alvorens  opdrachten te geven of de gerechtelijke procedure op te starten is Opdrachtnemer gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door Opdrachtnemer te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten in de gerechtelijke fase en de executoriale fase. De voorwaarden hiervoor zullen in een separaat opdrachtformulier worden opgenomen.

 

6.2   Indien Opdrachtgever na het buitengerechtelijke incassotraject er voor kiest het gerechtelijke traject bij een eigen deurwaarder en/of advocaat aan te bieden voor een gerechtelijke procedure, rekent Opdrachtnemer 25% van het incassotarief voor het aanleveren van het volledige dossier en producties.

 

Artikel 7. Intellectuele rechten

 

7.1   Opdrachtnemer behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle intellectuele rechten voor, ter zake door haar verstrekte exploten, dagvaardingen, berekeningen, e.d. Deze rechten blijven aan Opdrachtnemer  toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.

 

7.2   Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de opdrachtgever een boete van € 5.000,00 (zegge vijfduizend euro) per dag en per overtreding verbeuren, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

 

Artikel 8. Geheimhouding

 

8.1   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken over alle vertrouwelijke informatie of gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 

Artikel 9. Betaling

 

9.1   Betaling dient te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking, binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 

9.2   Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom zonder verdere ingebrekestelling tevens verschuldigd:

 

– rente vanaf de vervaldatum, gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand;
– de buitengerechtelijke kosten berekend  volgens “Wet normering buitengerechtelijke incassokosten” (zie Artikel 5 Tarieven) per factuur.

 

9.3   Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om vorderingen te compenseren met gelden die hij heeft gekregen van de opdrachtgever.

 

9.4   In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

10.1    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht.

 

10.2    Opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting maar kan nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.

 

10.3    De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

10.4    In geval van overmacht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

 

10.5    Bij overmacht heeft opdrachtnemer – naar haar inziens / inzicht – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

 

10.6    Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, die aan opdrachtnemer ter incasso werden overgedragen. Evenmin kan opdrachtnemer aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor opdrachtnemer.

 

10.7    Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens opdrachtgever in bewerking nemen en incasseren van door de opdrachtgever aangeboden vorderingen.

 

10.8    Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden op haar internetsites.

 

10.9    Opdrachtnemer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de internetsites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de internetsites te kunnen raadplegen. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze internetsites verkregen is.

 

10.10  Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

 

10.11  Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden voor Opdrachtnemer te vinden op www.re-effectflevoland.nl  – KvK  32152763 – ING 4462788/4308315 – BTW nr. NL055862524B01

 

Artikel 11. Geschillen

 

11.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

 

11.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Zwolle-Lelystad.

 

Artikel 12. Verplichtingen opdrachtgever

 

12.1 Opdrachtgever dient opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

 

12.2 Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door opdrachtnemer aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

 

12.3 Indien opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen, spant deze zich op verzoek van  opdrachtnemer in deze aan te leveren op een voor computerverwerking geschikte wijze en wel conform de nadere  instructies en richtlijnen zoals te verstrekken door opdrachtnemer.

 

12.4 Opdrachtgever draagt alle noodzakelijke bescheiden ten behoeve van de behandeling van een incasso-opdracht over aan opdrachtnemer.

 

12.5 Opdrachtgever ontplooit na het verstrekken van de incasso-opdracht aan opdrachtnemer met betrekking tot de overgedragen vordering(en) geen incassoactiviteiten meer.

 

12.6 Indien en voor zover opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, stelt hij/zij deze onverwijld aan opdrachtnemer ter hand. Opdrachtgever reageert hier niet zelf op.

 

Algemeen. Geen plicht tot aanvaarding opdracht

 

Opdrachtnemer kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk/per mail te geschieden en opdrachtnemer is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Recht tot wijziging Algemene Voorwaarden

 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft.

 

Opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden wordt medegedeeld.

Re-Effect Flevoland


036 525 49 21
info@re-effectflevoland.nl

Novemberstraat 31
1335 EX Almere

KvK: 32152763
BTW nr.: NL001189978B41