Disclaimer

Disclaimer Re-Effect Flevoland

Uw toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website, stemt u zonder enige beperking of voorbehoud in met de volgende bepalingen en voorwaarden. Tenzij anders is aangegeven, is de inhoud van deze website, inclusief, maar niet slechts beperkt tot de tekst en afbeeldingen die het bevat, eigendom van Re-Effect. Alle handelsmerken die in deze website gebruikt worden of waarnaar verwezen wordt, zijn het eigendom van Re-Effect of van de betreffende rechthebbenden.

 

De informatie op deze website is slechts een algemene leidraad voor zaken die voor u van belang kunnen zijn. De toepassing en de invloed van de wetgeving van elk land kan sterk verschillen afhankelijk van de specifieke feiten. Door mogelijke wijzigingen in wet- en regelgeving, en de inherente risico’s verbonden aan elektronische communicatie, kan de informatie op deze website onderhevig zijn aan vertragingen, fouten of omissies.

 

Ondanks het feit dat wij alles in staat hebben gesteld om er voor te zorgen dat de informatie op deze website afkomstig is van betrouwbare bronnen, is Re-Effect niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies of voor resultaten voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze website wordt ‘in de huidige staat’ verstrekt; wij staan niet in voor de volledigheid, de juistheid, de actualiteit of voor resultaten voortvloeiend uit de aangeboden informatie en wij geven noch een expliciete noch een stilzwijgende garantie van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot een garantie ten aanzien van de nakoming, verhandelbaarheid of geschiktheid van de aangeboden informatie voor een bepaald doel. Deze website kan publicaties bevatten met technische onvolkomenheden en typografische fouten die door Re-Effect volledig naar eigen goeddunken gecorrigeerd zullen worden al naar gelang ze ontdekt worden.

 

Re-Effect, de aan haar gelieerde ondernemingen of handelspartners, of de partners, intermediairs of medewerkers van deze maatschappijen zullen nimmer aansprakelijk zijn ten opzichte van u of anderen voor welke beslissing of ondernomen actie dan ook die gebaseerd is op informatie op deze website, noch voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook, zelfs indien u bent gewezen op de mogelijkheid van zulke schade. Re-Effect behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen, verbeteringen of veranderingen in deze bepalingen en voorwaarden aan te brengen.

 

Deze website bevat links naar websites van derden, waarop Re-Effect geen invloed kan uitoefenen. Re-Effect doet geen uitspraak over de juistheid of welke andere aspecten dan ook van de informatie op deze websites.

 

Deze bepalingen en voorwaarden zijn opgemaakt naar Nederlands recht en zullen dienovereenkomstig worden nagekomen en nageleefd. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden zijn in eerst instantie exclusief onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement te Zwolle.

Re-Effect Flevoland


036 525 49 21
info@re-effectflevoland.nl

Novemberstraat 31
1335 EX Almere

KvK: 32152763
BTW nr.: NL001189978B41